Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Fundacja Transgresja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Głuchoniewidomi.info.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wostal, krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 720321321. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Transgresja posiada biuro na pierwszym piętrze budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Kopernika 14. Należy się umówić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu spotkania, gdyż pracownicy fundacji najczęściej pracują w terenie. Na pierwsze piętro prowadzą wąskie schody. Nie jest możliwe dostanie się do biura przez osoby poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich, natomiast możliwe jest spotkanie się na parterze, gdzie do dyspozycji pozostają pomieszczenia do tych celów.

Wejście do budynku zapewnia możliwość dostania się osobom poruszającym się przy pomocy wózków inwalidzkich. Wchodzi się z poziomu chodnika. Brak jest obszarów kontroli.

Parter znajduje się poniżej poziomu chodnika i należy zejść po kilku wewnętrznych schodach, znajdujących się około 1 metr za drzwiami wejściowymi. Dostępny jest także podnośnik dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.

Korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku są w pełni dostępne dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się także dostępna dla tych osób toaleta.

W biurze fundacji oraz w budynku brak jest dostosowań w postaci informacji głosowych lub pętli indukcyjnych, natomiast fundacja dysponuje systemem FM i naszyjną pętlą indukcyjną, które można wykorzystać w trakcie rozmowy.

Po wcześniejszym umówieniu możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu.

Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Na przeciw wejścia do budynku (po drugiej stronie ulicy) znajduje się przystanek autobusowy o nazwie „Katowice Kopernika Dworzec”, a w promieniu do 300 metrów przystanki autobusowe: „Katowice Mikołowska Sąd”, „Katowice Andrzeja Dworzec” oraz „Katowice Plac Miarki”. Ostatni z wymienionych przystanków komunikacji miejskiej posiada również stanowiska komunikacji tramwajowej.
Dworzec kolejowy „Katowice” oddalony jest o około 400 metrów od budynku Centrum Organizacji Pozarządowych.

Udostępnij. Podziel się tym.👍